คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมทุนกับเอกชนพัฒนานวัตกรรมรักษาภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสู่ระดับโลก
September 9, 2019
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนา เรื่อง “ก้าวอย่างยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยบูรพาแห่งอนาคต”
September 10, 2019

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม หรือโครงการต้นแบบ เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

S__203817073

วันที่ 9 กันยายน 2562 ทีม MGK0001 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมหรือโครงการต้นแบบ (Prototype) ที่มีการริเริ่มออกแบบใหม่และมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง ในชื่อโครงการ “CIGALESS แอพลิเคชั่นรณรงค์การลด ละ เลิกบุหรี่ในของบุคลากรในมหาวิทยาลัย” ของการประกวดนวัตกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ มีวัตถุประสงค์สร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่กำลังเลิกสูบบุหรี่สามารถลดละเลิกการสูบบุหรี่ได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ที่กำลังสูบบุหรี่เกิดแรงสนับสนุนในการใช้แอพพลิเคชั่น ลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อีกทั้งยังป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆ อันมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ รวมไปถึงลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบและภายในมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และสร้างความผูกพัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

สำหรับการประกวดนวัตกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ จัดขึ้นโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้มีการสนับสนุนแนวความคิดในการทำสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ และพัฒนาระบบการช่วยเลิกบุหรี่ในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาความต้องการของประชาคมสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทีมนักศึกษาคณะ ICT ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มีดังนี้
1.นางสาวกมลเนตร จิตซื่อ สาขาฐานข้อมูลและระบบเชิงฉลาด (Database and Intelligent Systems) ชั้นปีที่ 3
2.นางสาวพฤกษา ลิ้มบุญล้อม สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) ชั้นปีที่ 3
3.นางสาวปราณปริยา สาครินทร์ สาขาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ชั้นปีที่ 3

Recent post