สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในช่วงระยะเวลา 2 ปี”
July 1, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “MU-New Normal วิถีปกติใหม่ในมหาวิทยาลัยมหิดล” ในหัวข้อ “การศึกษาวิถีปกติใหม่กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล”
July 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรผ่านระบบออนไลน์

2020_4.7.1_200701

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ พลตำรวจตรีณพล บุญประสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสระบัว ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองฝ่ายนี้ ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในการที่จะวัดความสุขผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER เพื่อสำรวจ ติดตาม ประเมินผล คุณภาพชีวิต ความสุขของผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน และเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการวางแผนในการนำหลักการความสุข 8 ประการในที่ทำงาน (Happy Workplace) มาใช้ในการสร้างความสุขในองค์กร โดยนำหลักการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization) หรือ Happy Soul มาใช้เป็นหลักเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสร้างเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขของข้าราชการตำรวจและครอบครัวรวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีและเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลังความสามารถต่อไป

Recent post