การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 27, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะศิลปศาสตร์
June 29, 2020

ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย 5 ด้านของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1593324534198_copy_1024x683

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) โดยมี อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานกลุ่มพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมวิชาการและสวัสดิการ ของ ปอมท. กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานฯ บรรยายหัวข้อ “ธรรมาภิบาล” ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานคณะทำงานฯ บรรยายหัวข้อ “ตำแหน่งวิชาการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของนักวิจัย” ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ประธานคณะทำงานฯ บรรยายหัวข้อ “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ประธานคณะทำงานฯ บรรยายหัวข้อ “คุณภาพอุดมศึกษา” รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี ประธานคณะทำงานฯ บรรยายหัวข้อ “ความเป็นนานาชาติ” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาผ่านระบบ WebEx เป็นจำนวนมาก

Recent post