วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “MUIC Virtual Open Days 2020” เสวนาปลดล็อกอนาคตการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลัง COVID-19
June 21, 2020
ม.มหิดล เปิดตัวนวัตกรรม AI-Immunizer (เอ.ไอ.-อิมมูไนเซอร์) หุ่นยนต์ทดสอบวัคซีนอัจฉริยะ…ครั้งแรกของไทย
June 23, 2020

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)”

001

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. พลังพล  คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ  ประธานธุรารักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และคุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)” เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์ แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และผู้รับผิดชอบด้านพัฒนาคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

Recent post