คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี การก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และวันเทคนิคการแพทย์ไทย
June 29, 2020
ม.มหิดล จัดประชุมเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
June 30, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 วิทยาลัยราชสุดา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

DSC_8953

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และ อาจารย์ แพทย์หญิง วัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

Recent post