การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 8, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “เติมพลังใจทางไกลให้กับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล” รูปแบบออนไลน์
June 9, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

001

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 MUEdPEx-A2 (การตรวจติดตามแผนพัฒนา) ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอขอบคุณภาพจากคณะสาธารณสุขศาสตร์)

Recent post