การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะศิลปศาสตร์
June 29, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี การก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และวันเทคนิคการแพทย์ไทย
June 29, 2020

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Update in Pharmacotherapy and Vaccine for COVID-19”

S__31875077

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Update in Pharmacotherapy and Vaccine for COVID-19” ผ่านระบบ Cisco WebEx โดยมีผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม สังกัดโรงพยาบาล และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในระดับต่าง ๆ จากทั่วประเทศ จำนวน 643 คน เข้าร่วมประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ภก.ปรีชา มนทกานติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.พิชญา ดิลกพัฒนมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ และ อาจารย์ ภญ.เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการทบทวนข้อมูลใหม่ของยาในการรักษาโรค COVID-19 รายงานยาของวัคซีน รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและหลักฐานทางวิชาการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดและวัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำความรู้ด้านการใช้ยาไปใช้อย่างถูกวิธีในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการบริการวิชาการผ่านระบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ ภายหลังจากที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนา MUPY Studio เพื่อเพิ่มช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนในระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาทุกระดับ รวมถึงการประชุมวิชาการ หรือเสวนาออนไลน์ในยุคปัจจุบันให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

สามารถติดตามชมย้อนหลัง ได้ที่ : Youtube

Recent post