ม.มหิดล จัดงานเสวนา “ New Normal การปรับตัวของสถานศึกษาด้านกายภาพและบริการ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในช่วงวิกฤตโควิด-19″
June 5, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 8, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

12

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 MUEdPEx-A2 (การตรวจติดตามแผนพัฒนา) ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุพิมพ์  สูงสว่าง ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

 

(ขอขอบคุณภาพจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน)

Recent post