ม.มหิดล จัดประชุมเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
June 30, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี

resource04

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ กรมทรัพยากรธรณี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายนิวัฒน์ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และ นายนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกเพชร กรมทรัพยากรธรณี

มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมทรัพยากรธรณี ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และการบูรณาการองค์ความรู้ด้านธรณีศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ โดยได้ลงนามร่วมมือในการพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงานการศึกษาวิจัย ในหลากหลายศาสตร์ของธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรม และกิจกรรมทางวิชาการเพื่อนำมาพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และสังคม ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ การประชุมวิชาการธรณีวิทยาด้านต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

Recent post