การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 17, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินในโครงการ DCU (ครั้งที่ 3) จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
June 18, 2020

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

1D837942-34A9-4BE7-899F-F09D5D8816EA

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เรื่อง “ศิลปศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ขีดสุดของการเรียนรู้และการสอน” (The 4th National Conference on Liberal Arts in the 21st Century: Maximizing Learning and Teaching) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม หลังจากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในยุค Digital Disruption Era” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อด้วย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Promoting Multilingual Higher Education in Asia: Insights from Chinese Universities’ Multilingual Programs”โดย Prof. Dr.Yongyan Zheng, College of Foreign Language and Literature, Fudan University, Shanghai, P.R.China นอกจากนี้ยังมีการการนำเสนอผลงานกลุ่มย่อย Parallel Session ในรูปแบบออนไลน์ ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

Recent post