การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 17, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินเงินในโครงการ DCU (ครั้งที่ 3) จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
June 18, 2020

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563