พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
June 9, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 9, 2020

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนวิจัยทำการทดลองพืชภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงสูงภายใต้โครงการ HyperGES ของ United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) และ European Space Agency (ESA)

eas

ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนสนับสนุนการทดลองโครงการ “Watermeal, the Future Food Source for Space Exploration” จาก United Nation/European Space Agency fellowship เพื่อทำงานวิจัยที่ the European Space Research and Technology Centre (ESTEC), The Netherlands  ทีมนักวิจัยประกอบด้วย  อาจารย์ ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ  นางสาวสุธามาศ สาดทอง นักศึกษาปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ นายนพพล โสมณวัฒน์ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางณัชชา จิตสุข นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และนายวัฒนพงศ์ สิทธิเสรี นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ “Watermeal, the Future Food Source for Space Exploration” เป็นโครงการที่ทำการศึกษาการตอบสนองของพืชภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงสูง โดยการนำไข่น้ำ หรือผำ พืชดอกที่เล็กที่สุดและเจริญเติบโตเร็วที่สุดไปใช้ประโยชน์ในการผลิตก๊าซออกซิเจนและเป็นแหล่งอาหารยังดาวนพเคราะห์ที่มีสภาพแรงโน้มถ่วงแตกต่างจากโลก รวมทั้งยังอาศัยไข่น้ำเป็นพืชโมเดลในการศึกษาการปรับตัวของพืชต่อสภาวะแรงโน้มถ่วงสูง (hypergravity) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิจัยต่อยอดในพืชชนิดอื่น ๆ โดยเป็นแผนงานวิจัยที่สืบเนื่องจากการสนับสนุนการวิจัยด้านอวกาศผ่านโครงการ National Space Exploration (NSE) ของ GISTDA และ NSTDA รวมถึงแผนการวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier Research ประเด็นการวิจัยกลุ่ม Origin of Universe and Space Exploration สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

Recent post