มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ครั้งที่ 2/2563
June 9, 2020
ม.มหิดล ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรม “ระบบจัดการเวชภัณฑ์ในวิถีใหม่ New Normal” หลังโควิด-19
June 9, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “C2C for OSM 2020: Adapting to a New Normal”

001

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “C2C for OSM 2020: Adapting to a New Normal” ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings พร้อมบรรยาย “การใช้เกณฑ์ TQA ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานสู่ New Normal” โดยมี คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน เข้าร่วมอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนารายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมต่อการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx

Recent post