วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี ครั้งที่ 1/2563
June 19, 2020
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบรรยายแนะนำหลักสูตรแพทย์นานาชาติ
June 19, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม “The Third Meeting of the First Council Board” และ The 4th International Forum on Higher Education

7D863F55-E524-4B3B-A9B0-DE3524A27035

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “Co-Building the Community of Medical Education: Post-Covid Medical Education” ในที่ประชุม “The Third Meeting of the First Council Board” และ “The 4th International Forum on Higher Education” ภายใต้แนวคิด “Jointly Build a Community of Medicine Education and Achieve the Great Goal of Human Health” ซึ่งจัดขึ้นโดย The Belt and Road International Medical Education Alliance (BRIMEA) โดยเป็นการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยทางการแพทย์จาก 50 มหาวิทยาลัยทั่วโลก กว่า 73 คน ผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชัน ZOOM โดยมี Prof. Ying Liu, Secretary – General of BRIMEA กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้

Recent post