วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบรรยายแนะนำหลักสูตรแพทย์นานาชาติ
June 19, 2020
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “MUIC Virtual Open Days 2020” เสวนาปลดล็อกอนาคตการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลัง COVID-19
June 21, 2020

ม.มหิดล จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ)

line_219481075895947_copy_1024x648

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย ป.ธ.9 ผศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ) โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฯ ให้การต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ และผู้แทนผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหย่อนแผ่นทองชนวนในพิธีเททองหล่อส่วนฐานองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ณ โรงหล่อพระพุทธรักษา อ.รุ่งศิลป์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ในเวลาเดียวกันนี้ หัวหน้าส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมประกอบพิธีในส่วนของการเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว และ 9 นิ้ว ณ โรงหล่อพระพุทธรูปพรหมวิจิตร จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้ฤกษ์ทำพิธีเดียวกับพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณส่วนฐานองค์พระ

Recent post