มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “เติมพลังใจทางไกลให้กับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยมหิดล” รูปแบบออนไลน์
June 9, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “C2C for OSM 2020: Adapting to a New Normal”
June 9, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ครั้งที่ 2/2563

AFC9BB4A-C7EE-42B4-9A90-72A074FFD315

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 2/2563 (Yothi Medical Innovation District: YMID) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี ชั้น 5 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมครั้งนี้ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมในฐานะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ โดยมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีผู้ร่วมประชุม อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้อำนวยการจากสถาบันทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในย่านโยธี ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันประสาทวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา องค์การเภสัชกรรม รวมทั้ง หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมและร่วมหารือโดยมีหัวข้อการประชุมฯ ที่สำคัญ ได้แก่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำเสนอบทบาทและแนวทางการสนับสนุนงานนวัตกรรมการแพทย์ไทย นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่นนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน อาทิ ความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะนวัตกรกับเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล การดำเนินงานด้าน Regulatory Sandbox การดำเนินงานจัดตั้ง IRB กลาง แผนพัฒนาด้านพื้นที่ภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และ BOI โครงการปัญญาประดิษฐ์กับการตรวจคัดกรองวิเคราะห์ภาพเอ็กซ์เรย์ทรวงอกโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัส COVID-19 และโครงการระบบติดตามการใช้ยาและแนะนำการใช้ยาที่บ้านสำหรับผู้ป่วย NCDs รวมทั้ง พิจารณาเรื่องการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนากิจกรรมภายใน YMID

Recent post