นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์พิเศษในรายการ Miss U Salaya “EP.5 เสหน่หาศาลายาวันวาน”
June 26, 2020
การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 27, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือร่วมกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยมหิดล

S__18325590

วันที่ 26 มิถุนายน 2563  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญจาก ฯพณฯ ฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมหารือเพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็นต่างๆ ได้แก่

1) การพัฒนาการสร้าง joint facility และ core facility ด้าน viral vector ร่วมกับส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และคลัสเตอร์วิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2) ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ในยุค Post-Covid โดยเฉพาะความร่วมมือในการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลไปศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำของฝรั่งเศส และสถาบัน École Polytechnique ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำ ติดอันดับ Top 100 ของโลกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงทุนวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

3) การพัฒนาความร่วมมือเพิ่มเติมกับ The ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาการวิจัยร่วมด้านความยั่งยืน

4) การร่วมจัด Webinar ระหว่างสถานทูตฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยมหิดล และ Campus France ในการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของฝรั่งเศส ทุนการศึกษา และความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนักศึกษาและคณาจารย์

Recent post