การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 วิทยาลัยศาสนศึกษา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 16, 2020
ม.มหิดล ร่วมงานเสวนาออนไลน์ “National Sustainability Leaders Meeting 2020”
June 17, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

001

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอขอบคุณภาพจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม)

Recent post