มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม “The Third Meeting of the First Council Board” และ The 4th International Forum on Higher Education
June 19, 2020
ม.มหิดล จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ)
June 19, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบรรยายแนะนำหลักสูตรแพทย์นานาชาติ

A4C2C43C-40EF-4D9F-8C86-3439C60AD649

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบรรยาย INFORMATION SESSIONS: MUIC Pathway to CU-MEDi เรียนหมอแบบไม่เหมือนใคร เพื่อเป็นแพทย์แบบไม่มีใครเหมือน (Be a doctor with a difference) ผ่านออนไลน์แอปพลิเคชัน Zoom โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ รองคณบดีวิชาการ และ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยาย แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการให้ข้อมูล และให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากนั้น เป็นกิจกรรม Information Sessions: Alumni Connection Seminar on Pathway to Study Medicine in Australia โดยมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ Mr. Chun-liang CHENG ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีการศึกษา 2018 ปัจจุบันศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ที่ Monash University School of Medicine ประเทศออสเตรเลีย พูดคุยให้ข้อมูลและคำแนะนำด้านการศึกษาต่อแพทย์ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยมีนักศึกษาเอกวิทยาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ (Shrewsbury International School) ที่สนใจศึกษาต่อแพทย์หลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมรับชมกว่า 70 คน

Recent post