ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย 5 ด้านของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
June 28, 2020
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Update in Pharmacotherapy and Vaccine for COVID-19”
June 29, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะศิลปศาสตร์

2020_36.6.29_200629

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 โดยมี นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก คณะศิลปศาสตร์)

Recent post