ม.มหิดล ร่วมงานเสวนาออนไลน์ “National Sustainability Leaders Meeting 2020”
June 17, 2020
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
June 18, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

01

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรลัชชา ศิวรักษ์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจาก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

Recent post