นักวิจัยสตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนพิเศษเพื่อพัฒนางานวิจัยป้องกันโควิด-19
June 11, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล
June 12, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมโครงการ “พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มมศท.100” ประจำปีการศึกษา 2563

104258_1024x683

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มมศท.100” ประจำปีการศึกษา 2563 โดย กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อีกทั้งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การสร้างแผนการสอน รวมถึงการเตรียมอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 217-219 อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา มมศท.100 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ เป็นรายวิชาบังคับในหมวดศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ สามารถนำความรู้ความสามารถในเชิงวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งต่อตนเองและส่วนรวม โดยมีคณาจารย์ จำนวน 78 ท่านจากส่วนงาน 22 ส่วนงาน เข้าร่วมประชุม โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อสำคัญ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้น

Recent post