ม.มหิดล เปิดตัวนวัตกรรม AI-Immunizer (เอ.ไอ.-อิมมูไนเซอร์) หุ่นยนต์ทดสอบวัคซีนอัจฉริยะ…ครั้งแรกของไทย
June 23, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือกับผู้ประกอบการหอพักในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ในการวางมาตรการการป้องกันควบคุมโรคระบาดจากไวรัส COVID-19 และการช่วยเหลือนักศึกษา
June 24, 2020

พิธีปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 5 (Head of Department Development Program: MU-HDP#5)

01

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 5 (Head of Department Development Program: MU-HDP#5) พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ “หัวหน้าภาควิชาพบผู้บริหาร” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้ารับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การบริหารงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์และจรรยาบรรณที่จะช่วยเสริมกำลัง สร้างความก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลัย ด้วยการนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารภาควิชา อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการร่วมมือบริหารมหาวิทยาลัยให้ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ต่อไป

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา หรือ HDP เป็นหลักสูตรสำหรับหัวหน้าภาควิชา โดยดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 5 ทั้งสิ้น 29 คน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างขีดความสามารถ ของผู้บริหารเพื่อความเป็นผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership) ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน รวมทั้งการบริหารงานที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทั่วไป และการบริหารงานด้านวิชาการที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของส่วนงานและตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยแต่ละส่วนงาน มีภารกิจที่แตกต่างกันตามกลยุทธ์ ซึ่งกระจายความรับผิดชอบให้กับภาควิชา เพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ตามคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ทัดเทียมประเทศอาเซียนตามแนวทางของ AUN-QA จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาต้องได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีค่านิยมและมีภาวะผู้นำตามหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสม สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้สำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย
การบริหารงานเพื่อร่วมกันบริหารมหาวิทยาลัยให้ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)

Recent post