มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือกับผู้ประกอบการหอพักในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ในการวางมาตรการการป้องกันควบคุมโรคระบาดจากไวรัส COVID-19 และการช่วยเหลือนักศึกษา
June 24, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะเภสัชศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 25, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะมหิดลรวมพลจิตอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำบาดาลอัตโนมัติ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม”

212862

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นประธานจัดกิจกรรมส่งมอบระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำอัตโนมัติใหักับวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ภายใต้โครงการ “วิศวะมหิดลรวมพลจิตอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำบาดาลอัตโนมัติ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม” โดยมี อ.ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ และพระมหาวิจิตร กัลยาณจิตโจ เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม เป็นประธานในพิธีรับมอบ พร้อมทั้ง พระภิกษุ สามเณร บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และชุมชนได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบระบบไฟฟ้าปั๊มน้ำบาดาลอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนโครงการธรรมะนำใจสู่ความสุขที่ยั่งยืน สืบสานพระพุทธศาสนา และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าให้กับทางวัด มีนายสมเกียรติ พรมตุ้ม บุคลากรประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “ระบบการทำงานชุดควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำด้วยระบบ timer” พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรพี่เลี้ยงจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และงานสื่อสารองค์กรฯ ให้กับพระภิกษุ สามเณร บุคลากรจิตอาสาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในสังคมต่อไป

Recent post