การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะเภสัชศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
June 25, 2020
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre : TPAK)
June 25, 2020

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่อง CT Scan จากมูลนิธิเอสซีจี

2DE010BB-ED8D-4B4A-A2CC-2454FEBF6228

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่อง CT Scan โดยมี คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี เป็นผู้มอบให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ ต้องได้รับการเพิ่มระดับความระมัดระวังในการคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังต้องคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดของการวินิจฉัยผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 โดยความร่วมมือกันที่เกิดขึ้นระหว่าง มูลนิธิเอสซีจี บริษัท United Imaging สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน  สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการทำงานร่วมกันของโครงการการศึกษาถึงประสิทธิภาพการวินิจฉัยของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ COVID-19 จะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการวินิจฉัยคัดกรองและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่จะดึงศักยภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างมากที่สุด

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวถึง ในช่วงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระยะแรกที่ยอดผู้ติดเชื้อสูงถึงหลักร้อยคน ในขณะนั้นอุปกรณ์ป้องกันยังขาดแคลน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านหน้าของการรับมือ ต้องเผชิญกับความเสี่ยง อาจติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว มูลนิธิเอสซีจี จึงได้ร่วมกับเอสซีจี สร้างนวัตกรรมป้องกัน COVID-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัย อาทิ ห้องคัดกรอง ห้องตรวจหาเชื้อ ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ หรือแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบขนาดเล็กสำหรับเข้าเครื่อง CT Scan ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตและติดตั้งเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว  มูลนิธิเอสซีจี ได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 50 ล้านบาท เพื่อส่งมอบนวัตกรรมต่าง ๆ ตามความประสงค์ของโรงพยาบาล จำนวน 15 แห่ง รวมถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์แห่งนี้ด้วย

ทั้งนี้ เครื่อง CT Scan เป็นหนึ่งในนวัตกรรมสำหรับคัดกรองผู้ป่วยและติดตามอาการที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนวัตกรรมนี้ ได้รับคำแนะนำจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Science)  ที่สามารถแสดงผลการตรวจที่คมชัดด้วยภาพความละเอียดสูงที่มีปริมาณรังสีต่ำ ใช้เวลาเพียง 2 นาที นอกจากนี้ เครื่องนี้ยังสามารถรองรับการคัดกรองได้มากถึง 300 คน ต่อวัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อวินิจฉัยโรคอื่น ๆ ในอนาคต

Recent post