มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินในโครงการ DCU (ครั้งที่ 3) จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
June 18, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม “The Third Meeting of the First Council Board” และ The 4th International Forum on Higher Education
June 19, 2020

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี ครั้งที่ 1/2563

ms-11

วันที่ 19 มิถุนายน 2563  ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนานครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุม 607 ชั้น 6 อาคารเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุม ครั้งนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับจังหวัดนครปฐม จัดโครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีของ UNESCO  แห่งแรกของภูมิภาคอาเซียน และให้เกิดการพัฒนาต่อยอดทางวัฒนธรรม ในมิติด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรี รวมทั้งการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้านดนตรีอย่างยั่งยืน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางด้านดนตรีหลายแห่ง และมีศักยภาพความพร้อมในด้านอื่น ๆ อาทิ เป็นที่ตั้งของพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีกิจกรรมดนตรีสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมรับฟังดนตรีภายในพระราชวังสนามจันทร์  อีกทั้ง ได้ร่วมจัดทำแผนบูรณาการผลักดันให้จังหวัดนครปฐมเป็น “เครือข่ายสร้างสรรค์ด้านดนตรี

Recent post