สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่อง CT Scan จากมูลนิธิเอสซีจี
June 25, 2020
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม จัดกิจกรรม เรือปันสุข ณ ทุ่งพญาไท
June 25, 2020

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre : TPAK)

1

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณอรณา จันทรศิริ นักวิจัยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(IHPP) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre : TPAK)” ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงความสำคัญของเเผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และProfessor Dr. Fiona Ball Program Lead for Physical Activity Dept of Health Promotion, World Health Organization HQ กล่าวถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในมิติของนานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์

ต่อจากนั้นเป็นการเสวนาในเรื่อง “ความสำคัญของกิจกรรมทางกายกับคนไทย บนชีวิตวิถีใหม่” โดยมีผู้เสวนาในหัวข้อดังนี้ “นวัตกรรมทางสุขภาพกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพในระดับมวลชน” โดย ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) “ทิศทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในวิถีชีวิต” โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. “งานวิจัยและทิศทางของการพัฒนาด้านกิจกรรมทางกายของประเทศไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ“การใช้ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย” โดย คุณอรณา จันทรศิริ นักวิจัยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(IHPP) กระทรวงสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อนำผลงานวิจัยไปสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นทางด้านสุขภาพซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะด้าน เพื่อผลิตองค์ความรู้ด้านวิชาการให้สอดคล้องต่อสถานการณ์เพื่อการพัฒนาประเทศและสังคมโลก รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อสุขภาพ โดยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) เกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายด้านกิจกรรมทางกายในและต่างประเทศ ให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในมิติประชากรและสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการในระดับสากล สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ องค์ความรู้ ฐานข้อมูล และนำไปใช้ในการสื่อสารสาธารณะเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชากรไทย และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะที่ดีของคนในสังคมต่อไป

Recent post