สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดประชุมเตรียมการจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ)
June 12, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “MU-New Normal วิถีปกติใหม่ในมหาวิทยาลัยมหิดล”
June 16, 2020

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ เปิดหลักสูตรร่วม แพทยศาสตรบัณฑิต – การจัดการมหาบัณฑิต (M.D.-M.M.)

06

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร  อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ ร่วมแถลงข่าวการจัดทำหลักสูตรร่วม “แพทยศาสตรบัณฑิต – การจัดการมหาบัณฑิต” จากนั้น เป็นพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ วิทยาลัยการจัดการ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร  อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ ศาสตราจารย์ นาวาเอก นพ.อนันต์  โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา  ปุณณกิติเกษม ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม วิทยาลัยการจัดการ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 910AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรร่วม “แพทยศาสตรบัณฑิต – การจัดการมหาบัณฑิต” เป็นหลักสูตรแรกและเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เน้นการพัฒนาแพทย์นักบริหาร (M.D.-M.M.) ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นการนำจุดแข็งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ ผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัยการจัดการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานจาก AACSB เพื่อผลิตแพทย์นักบริหารที่มีภาวะผู้นำและมีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการในระดับสากล สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะของสังคมไทยได้ โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานอกจากจะมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพในฐานะแพทย์อย่างเต็มที่แล้ว ยังจะมีสมรรถนะและทักษะทางด้านการบริหารจัดการและภาวะผู้นำที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศอีกด้วย

นักศึกษาในโครงการจะได้เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 6 ปีเต็ม และเพิ่มการเรียนในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) อีก 1 ปี รวมเวลาศึกษา 7 ปี โดยจะมีการบูรณาการของ 2 หลักสูตร ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด และเปิดโอกาสให้มีการวิจัยสร้างองค์ความรู้มุ่งไปสู่การพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศเป็นสำคัญ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาจะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (Doctor of Medicine, M.D.) และการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) (กจ.ม.) (Master of Management, M.M. – Healthcare And Wellness Management) โดยจะเริ่มรับนักศึกษาสำหรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 เปิดรับนักศึกษาปีละ 20 คน ผ่านการรับตรงระบบ TCAS รอบ Portfolio (TCAS I) ของ ทปอ.

ติดตามรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ทาง

เว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี https://www.rama.mahidol.ac.th/meded/th/Course

เว็บไซต์ของวิทยาลัยการจัดการ https://www.cm.mahidol.ac.th/program/mdmm/

Recent post