คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
June 18, 2020
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี ครั้งที่ 1/2563
June 19, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินในโครงการ DCU (ครั้งที่ 3) จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9e72fda1-1111-4599-bc73-784190c5fe12_1024x682

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบเงินในโครงการ DCU (ครั้งที่ 3) จากนายภานุ โชติประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบ และร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU) ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับโครงการ DCU (ครั้งที่ 3) เป็นการรับมอบเงินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การเป็น SMART UNIVERSITY

Recent post