การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
June 27, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะศิลปศาสตร์
June 29, 2020

ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย 5 ด้านของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม