มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรผ่านระบบออนไลน์
July 1, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล
July 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “MU-New Normal วิถีปกติใหม่ในมหาวิทยาลัยมหิดล” ในหัวข้อ “การศึกษาวิถีปกติใหม่กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล”

1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา “MU-New Normal วิธีปกติใหม่ในมหาวิทยาลัยมหิดล” ในหัวข้อ “การศึกษาวิถีปกติใหม่กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานกรรมการการอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสวนา โดยมีอาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา สมาชิกสภาคณาจารย์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มดำเนินการปรับการศึกษาเป็น New Normal Education โดยมีหลักการ 3 ข้อ คือ นักศึกษาและบุคลากรต้องปลอดภัย ต้องอยู่ในระยะห่างเพื่อสร้างความปลอดภัย (Non-Crowded) สร้างความเสมอภาคให้กับนักศึกษาทุกคนในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Education Equity) โดยการศึกษาในปัจจุบันเราจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปสร้างนวัตกรรมต่างๆ เรียนรู้จากการทำงานในสถานประกอบการหรือโรงงานที่เห็นได้จริง เน้นการตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์ ให้เกิดแรงบรรดาลใจที่ไปสู่การสร้างนวัตกรรม ให้สามารถเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนแปลงองค์กรและเปลี่ยนแปลงโลกได้ สิ่งที่สำคัญของการศึกษาในยุคหลังเกิด Covid-19 การเรียนการสอนแบบออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งเสริมการเรียนข้ามศาสตร์คือเอาหลายศาสตร์การศึกษามาเชื่อมโยงและสอนให้ความรู้แก่นักศึกษา เปิดหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้เรียน หรือความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมได้  โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องได้รับการอบรมให้มีความทันสมัย มีความเชี่ยวชาญและทำงานได้จริง โดยมาตรการระยะยาวของการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจะต้องมีการปรับตัวให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ มหาวิทยาลัยจะต้องปลูกฝังนักศึกษาให้มีการเรียนรู้พร้อมๆกับการทำงานจริง การออกไปทำงานจริงจะได้ทักษะเพิ่มมากขึ้น เพราะความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนนำความรู้มาใช้ในการทำงานได้หรือไม่ นำความรู้มาประยุกต์กับสถานกาณ์ที่เจอได้หรือไม่ และสามารถขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไปข้างหน้าได้”

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลมีการปรับเปลี่ยนการเรียนในห้องเรียนเป็นห้องเรียนออนไลน์ โดยเริ่มจากรายวิชาบรรยายก่อน ซึ่งการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563 นั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาแรกจะมีการจัดการเรียนการสอนและสอบในรูปแบบออนไลน์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 6 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนออนไลน์และเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal ได้แก่ ใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) สอนออนไลน์ และการศึกษาด้วยตนเองเช่น การเรียนผ่านวีดีโอ และเปลี่ยนการบรรยายในห้องเรียนเป็นการให้นักศึกษาไปทบทวนบทเรียนด้วยตัวเอง และเข้ามาทำกิจกรรมประยุกต์เนื้อหาในชั้นเรียน การเรียนแบบหน่วยการเรียน คือ หากจำเป็นต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย จะมีการจัดนักศึกษาในแต่ละรายวิชาเข้าเรียนเป็นกลุ่ม ในช่วงเวลาหนึ่ง และเปลี่ยนเวียนให้นักศึกษากลุ่มต่อไปเข้ามาเรียน เพื่อลดจำนวนนักศึกษาที่จะเข้ามาแออัดภายในมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนแบบห้องเรียนเสมือนจริง ใช้ระบบ Webex Meeting โดยอาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสาร ตอบโต้กันได้เสมือนอยู่ในห้องเรียนจริงอีกด้วย โดยมาตรการระยะยาวของมหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น ขับเคลื่อนและมุ่งเน้นการเรียนตลอดชีวิต คือผู้เรียนสามารถบริหารจัดการ ออกแบบการเรียนการสอนของตนเองได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความต้องการหลากหลาย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ให้สามารถเข้าศึกษาตามที่สนใจ และสามารถนำผลการเรียนมาสะสมหน่วยกิต และขอรับประกาศนียบัตร วุฒิบัตรได้ ขยายโอกาสให้กับผู้เรียนที่อยู่ต่างประเทศสามารถเรียนได้ สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มีการจัดทำแบบสำรวจความต้องการของอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา เพื่อมาปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต่อไป”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า “กองกิจการนักศึกษาเป็นเสมือนกองหลังที่สนับสนุนนักศึกษา มีนโยบายดำเนินการให้เหมือนเพื่อน พี่น้อง และเป็นที่พึ่งให้กับนักศึกษา ในยุค New Normal มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความปลอดภัย สร้างความสบายใจ ให้กับนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสนับสนุนนักศึกษาในสถานการณ์ COVID – 19 ในด้านต่างๆ คือ หอพักนักศึกษา มีการสำรวจความต้องการห้องพักของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 6 และดำเนินการจัดสรรห้องพักให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกล โดยให้พักอาศัยห้องละ 1 – 2 คน เพื่อสร้างระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้นักศึกษามีความปลอดภัย ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดลมีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา มอบทุนการศึกษาต่างๆ ให้กับนักศึกษา โดยสามารถยื่นเอกสารออนไลน์ได้ สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์โดยลดค่าอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ รับบริจาคคอมพิวเตอร์ ให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี สำหรับนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดหากต้องการยืมหนังสือของหอสมุด ทางมหาวิทยาลัยมีบริการจัดส่งหนังสือให้ที่บ้าน สวัสดิการด้านสุขภาพนักศึกษานักศึกษาปีที่ 1 สามารถเข้ารับบริการเกี่ยวกับสุขภาพในพื้นที่ของตนเองได้ มีบริการดูแลด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษาโดยมีศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการคำปรึกษาในด้านต่างๆ ส่งเสริมนักศึกษาในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ เพื่อให้นักศึกษาซึมซับถึงการช่วยเหลือผู้อื่น และจัดทำ We Mahidol Application เพื่อเป็นสื่ออำนวยความสะดวกด้านกิจกรรม การศึกษา และด้านอื่นๆ มีกองกิจการนักศึกษาเป็นกระบอกเสียงและถามความต้องการของนักศึกษาว่าต้องการอะไรโดยใช้กระบวนการรับฟังเสียงนักศึกษา เพื่อนำมาปรับแผนในการจัดทำนโยบายต่อไป โดยมาตรการระยะยาวของมหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ปัจจุบันความรู้อยู่รอบตัว นักศึกษาสามารถหาความรู้จากออนไลน์ทั่วไปได้ แต่หน้าที่มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา สร้างความน่าจดจำที่นักศึกษา ซึ่งระบบออนไลน์ไม่สามารถมาทดแทนได้”

การเสวนา MU-New Normal วิธีปกติใหม่ในมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล สภาคณาจารย์ และงานสื่อสารสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้บริหารกับประชาคมชาวมหิดล ให้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย ที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยน และต้องนำไปปฎิบัติให้เป็นปกติสุขที่เรียกว่าวิถีชีวิตปกติใหม่ โดยจัดในรูปแบบใหม่ที่มีการรักษาระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) ในห้องประชุมรวมทั้งสามารถใช้ช่องทางเข้าร่วมกิจกรรมได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ WebEx Event,IPTV และ Facebook live โดยในครั้งต่อไป จะจัดในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิถีปกติใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และการวิจัย”

Recent post