มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “MU-New Normal วิถีปกติใหม่ในมหาวิทยาลัยมหิดล” ในหัวข้อ “การศึกษาวิถีปกติใหม่กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล”
July 1, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 2, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล

002

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ กล่าวเปิดการประชุมระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมบรรยาย “การดำเนินงานด้านพันธกิจบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย” จากนั้นเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลภารกิจด้านบริการวิชาการของส่วนงาน เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย รับฟัง Requirements และข้อเสนอแนะของส่วนงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services และกลยุทธ์สร้างระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post