ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 The 34th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 2020)
July 16, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 16, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “ เครือข่ายพันธมิตรยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านนวัตกรรมทางการแพทย์”

2020_0.7.16_200716

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “เครือข่ายพันธมิตรยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านนวัตกรรมทางการแพทย์” ในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง “ถอดรหัส Healthcare ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” โดยมีนายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวรายงาน และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent post