มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการก่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
July 24, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
July 29, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ “มหิดลรวมพลคนทำสื่อ” ครั้งที่ 6 สู้วิกฤติ COVID-19 ในหัวข้อ “พลิกตำราบริการระบบเครือข่าย”

line_79773204690364_copy_1024x573

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารการศึกษา ร่วมกับ เครือข่ายคนทำสื่อ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ “มหิดลรวมพลคนทำสื่อ” ครั้งที่ 6 สู้วิกฤติ COVID-19 ในหัวข้อ “พลิกตำราบริการระบบเครือข่าย” โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บรรยายในหัวข้อ “เครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับผลสำเร็จการเรียนออนไลน์” ว่า “การศึกษา ในช่วง 10 – 20 ปี มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยี Internet เข้ามา การศึกษาถูกเปลี่ยนไปเป็น Digital มากขึ้นทำให้เกิด การศึกษาแบบเปิด (Open education) คือการเข้าถึงการศึกษาสำหรับทุกคนทั่วโลก ทำให้เข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามชีวิตของเราจะต้องไม่ทิ้งการเรียนรู้ ในรูปแบบประสบการณ์ด้วย ในปัจจุบันการศึกษาถูกเปลี่ยนรูปแบบไปซึ่งมี Internet เป็นเสมือน Digital Service Platform ทำให้เกิดการแบ่งปัน การทำงานร่วมกัน สอนร่วมกัน เรียนร่วมกัน เล่นร่วมกัน สร้างสรรค์ร่วมกัน มีรูปแบบการศึกษาแบบ Online Course มากขึ้น ซึ่งผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกเรียนเองและสามารถเลือกเรียนได้จากทั่วโลก ทุกวันนี้ทุกคนมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และ ต้องการเพิ่มทักษะความรู้ในด้านต่างๆ ที่ตนเองสนใจ มีการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นจึงเกิด Digital Learning platform ส่งเสริมให้คนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ Digital และสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างทรัพยากรการศึกษาบน Digital Service Platform ให้มากขึ้น โดยจะเป็นทรัพยากรทางการศึกษาที่เปิดให้กับทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และทรัพยากรเหล่านี้จะเป็นคลังความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่มากยิ่งขึ้น”

จากนั้น เป็นเวทีเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ “การให้บริการ IT ที่เปลี่ยนแปลงไปของสถาบันการศึกษา” “Inspired Digital Transformation in Education” “เน็ตบ้านไม่พอ ใครพอช่วยได้” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

การเสวนาวิชาการออนไลน์ “มหิดลรวมพลคนทำสื่อ” เป็นการขยายเครือข่ายคนทำสื่อทุกสาขาที่ต้องการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานของการคิดค้นและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอย่างไม่หยุดนิ่ง ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา โดยในปีนี้ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้สถาบันการศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ไม่สามารถใช้รูปแบบการเรียนการสอน และบริการการศึกษาในสถานศึกษาแบบปกติ ต้องปรับตัวใช้เครื่องมือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การเสวนาในครั้งนี้จึงเป็นการแนะนำระบบที่ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาออนไลน์ ระบบเครือข่ายการสื่อสาร และระบบสนับสนุน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ แบบ New Normal โดยกำหนดสัมมนาทั้งหมด 4 วัน ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2563 ระบบออนไลน์ ซึ่งครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ในหัวข้อ “เครื่องมือที่ใช่ การสอนที่ชัวร์” ผู้สนใจสามารถรับชมสดและรับชมย้อนหลังผ่านทางระบบ Facebook Live ที่ Mahidol University Extension