มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563
July 24, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ “มหิดลรวมพลคนทำสื่อ” ครั้งที่ 6 สู้วิกฤติ COVID-19 ในหัวข้อ “พลิกตำราบริการระบบเครือข่าย”
July 25, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการก่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

001

วันที่ 20 และ 23 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจเยี่ยมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังโรค COVID-19 ในรูปแบบ New Normal ในส่วนงานต่างๆ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมี ผู้บริหารส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และนำชมห้องเรียน รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ