การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 24, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการก่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
July 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563

S__35889181

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

จากนั้น ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในฐานะประธานการประชุมฯ ได้กล่าวถึง ความคืบหน้าและแผนการดำเนินงาน การศึกษาเพื่อจัดตั้งระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย โดยตั้งระบบพิจารณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ก่อนยื่นคำขออนุญาต (Pre – submission Process) และคณะกรรมการความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนการดำเนินงานศึกษาระบบการพิจารณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ก่อนยื่นคำขออนุญาต เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นผู้ผลิตภายในประเทศ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับระบบสากล และสามารถเข้าสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้