มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาออนไลน์ Mahidol University Cotutelle Ph.D. ZOOM Webinar
July 30, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (คณะสาธารณสุขศาสตร์ / คณะเวชศาสตร์เขตร้อน / คณะทันตแพทยศาสตร์)
July 31, 2020

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดเสวนาแนะนำหลักสูตรออกแบบชีวิต โครงการออกแบบชีวิต (สัญจร) การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

1596177437102_copy_1024x678

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา “แนะนำหลักสูตรออกแบบชีวิต โครงการออกแบบชีวิต (สัญจร) การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live)” โดยมีนายแพทย์ สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ อาจารย์ แพทย์หญิง มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรีด้านวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้

จากนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อ“ชีวิตนักเรียนไทยออกแบบได้หรือไม่” โดย นายแพทย์ สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดล นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา หัวข้อ“เด็กไทยยืนอยู่จุดไหนในความสับสน” โดย ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปทุมราชวงศา หัวข้อ“ออกแบบชีวิตวัยรุ่นในศตวรรษที่ 21” โดย ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ อาจารย์ ดร.นุชนาฏ รักษี อาจารย์ ดร.ธีรตา ขำนอง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

“โครงการออกแบบชีวิต (สัญจร) การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” จัดโดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้รับความร่วมมือจากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ และคุณค่าของชีวิต พัฒนาการมนุษย์ บทบาทครอบครัว และสถานการณ์ปัญหาด้านเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและรับมือกับสถานการณ์ปัญหาสังคม และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการอบรมและการจัดกิจกรรม ออกแบบชีวิตออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำบทเรียนออนไลน์และการจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล