สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดเสวนาแนะนำหลักสูตรออกแบบชีวิต โครงการออกแบบชีวิต (สัญจร) การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
July 31, 2020
คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอาศรมศิลป์
July 31, 2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (คณะสาธารณสุขศาสตร์ / คณะเวชศาสตร์เขตร้อน / คณะทันตแพทยศาสตร์)

visit7

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs Visit) ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในวันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีผู้แทนของแต่ละส่วนงานให้การต้อนรับ เพื่อติดตามและแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงส่วนงานให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป