กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยการจัดการ)
July 30, 2020
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดเสวนาแนะนำหลักสูตรออกแบบชีวิต โครงการออกแบบชีวิต (สัญจร) การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
July 31, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาออนไลน์ Mahidol University Cotutelle Ph.D. ZOOM Webinar

001

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ Mahidol University Cotutelle PH.D. ZOOM Webinar จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Macquarie University และ University of Bremen จากนั้นเป็นการบรรยายโดย Professor Dr. Peter Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ Director, Mahidol – Bremen Medical Informatics Research Unit และ Ms. Kate Roth, Deputy Director (HDR Partnerships and Scholarships), Higher Degree Research Office และ Prof. Tracy Rushmer, Assistant Dean for Higher Degree Research, Faculty of Science and Engineering จาก Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือการทำวิจัยในระดับนานาชาติ และเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านโปรแกรม Cotutelle Ph.D. (co-supervision)