มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “How to be better in online teaching”
July 29, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาออนไลน์ Mahidol University Cotutelle Ph.D. ZOOM Webinar
July 30, 2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยการจัดการ)

1596103122333_copy_1024x498

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs Visit) ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในวันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการ โดยมีผู้แทนของแต่ละส่วนงานให้การต้อนรับ เพื่อติดตามและแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงส่วนงานให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป