มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา MU-New Normal วิถีปกติใหม่ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “IT วิถีปกติใหม่กับการเว้นระยะห่างทางสังคมในมหาวิทยาลัยมหิดล”
July 29, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยการจัดการ)
July 30, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “How to be better in online teaching”

001

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “How to be better in online teaching” ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting และ Facebook Live บน Fanpage “Mahidol University Quality Development” จากนั้น เป็นการบรรยายหัวข้อ “ครูออนไลน์เฉียบพลันและเรื้อรัง VS มาออกกำลังใจในห้องเรียนออนไลน์กันเถอะ” โดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ต่อด้วย หัวข้อ “การสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์และการประเมินผล” โดย อาจารย์ ดร.มีโชค ชูดวง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ และ หัวข้อ “การสอนปฏิบัติการในระบบออนไลน์: ถอดบทเรียนจากวิชาปฏิบัติการชีววิทยา (Digital Lab)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย จิรัฎฐิติกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ  ได้กล่าวสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 130 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “How to be better in online teaching” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์บทเรียนออนไลน์ให้เหมาะสม ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น