มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “How to be better in online teaching”