กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาลัยการจัดการ)
July 30, 2020
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดเสวนาแนะนำหลักสูตรออกแบบชีวิต โครงการออกแบบชีวิต (สัญจร) การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
July 31, 2020

Mahidol University Cotutelle Ph.D. ZOOM Webinar

001

On Thursday 30th July 2020, 10:00 – 11:00 a.m., International Relations Division,Mahidol University, in corporation with Macquarie University and University of Bremen, held a Zoom webinar, entitled Mahidol University Cotutelle Webinar, to share information on Cotutelle Ph.D. (co-supervision) programs. Assoc. Prof. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Acting Vice President for International Relations and Corporate Communication, provided opening remarks and welcomed the participants from across the university to the Zoom webinar. The Webinar featured Prof. Peter Haddawy, Deputy Dean for Research, Faculty of Information and Communication Technology, and Director, Mahidol-Bremen Medical Informatics Research Unit, Mahidol University; and Ms. Kate Roth, Deputy Director (HDR Partnerships and Scholarships), Higher Degree Research Office, Macquarie University; and Prof. Tracy Rushmer, Assistant Dean for Higher Degree Research, Faculty of Science and Engineering, Macquarie University, as guest speakers.

This webinar aimed to explore how international research collaboration can be strengthened, and new opportunities created for Ph.D. students, through Cotutelle Ph.D. (co-supervision) programs. The recording of the webinar is now available, and can be requested from International Relations Division. Please feel free to send your email to opinter@mahidol.ac.th