กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (คณะสาธารณสุขศาสตร์ / คณะเวชศาสตร์เขตร้อน / คณะทันตแพทยศาสตร์)
July 31, 2020

คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอาศรมศิลป์