การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 24, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการก่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
July 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563