มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการก่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
July 24, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
July 29, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ “มหิดลรวมพลคนทำสื่อ” ครั้งที่ 6 สู้วิกฤติ COVID-19 ในหัวข้อ “พลิกตำราบริการระบบเครือข่าย”