มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ “มหิดลรวมพลคนทำสื่อ” ครั้งที่ 6 สู้วิกฤติ COVID-19 ในหัวข้อ “พลิกตำราบริการระบบเครือข่าย”
July 25, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Virtual Internationalization Update EP.1: Exclusive talk with the New Zealand Ambassador”
July 29, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

001

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ อาจารย์ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี ผู้อำนวยการสำนักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมบรรยายเรื่อง “การดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยมหิดล” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา