คณะผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะรวมใจเพิ่มสุข หยุดโควิด-19 มอบถุงยังชีพ และความรู้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชน”
July 20, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยายบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือยกระดับการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำโรคมะเร็ง
July 22, 2020

คณะผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

DSC_3687

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารส่วนงานภายใน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 14/2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา