การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 20, 2020
คณะผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
July 22, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะรวมใจเพิ่มสุข หยุดโควิด-19 มอบถุงยังชีพ และความรู้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชน”

csr7

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นประธานจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ ถ่ายทอดความรู้และเสริมทักษะเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัส COVID-19 ใหักับชุมชนตำบลคลองโยง จ.นครปฐม ภายใต้โครงการ “วิศวะรวมใจเพิ่มสุข หยุดโควิด-19 มอบถุงยังชีพ และความรู้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชน” เพื่อร่วมกันนำถุงยังชีพไปมอบให้กับชุมชนที่ประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนตำบลคลองโยง จ.นครปฐม