คณะผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
July 22, 2020
งานครบรอบ 37 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน “สาธารณสุขมูลฐานไทยสู้ภัยโควิด-19
July 23, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยายบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือยกระดับการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำโรคมะเร็ง

S__6422542

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ ระบบการวินิจฉัย รูปแบบประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการให้คำปรึกษาทางไกล ให้เป็นมาตรฐานสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการวิจัยกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศระหว่างกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลักดัน ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แบบองค์รวม ทั้งในเรื่องการบริหารทรัพยากรทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความรู้ เชี่ยวชาญ และสามารถนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือนี้ ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะ นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของความร่วมมือแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับการพัฒนาการแพทย์ยุคใหม่ต่อไป